Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

a. VOC: Stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijf en de Aanverwante Bedrijven. Waar in deze voorwaarden VOC (verkorte naam) wordt gelezen, kan ook de statutaire naam Stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijf en de Aanverwante Bedrijven worden gelezen.

b. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, in opdracht van wie VOC de desbetreffende opdracht verzorgt, dan wel met wie VOC een overeenkomst aangaat of met wie VOC in bespreking of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst, aan wie de in verband met de overeenkomst door Opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening worden gebracht.

c. Opdracht: iedere overeenkomst die door Opdrachtgever en VOC tot stand komt alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Opdracht.

d. Deelnemer: degene die door de opdrachtgever is aangemeld voor deelname aan een opleiding, examen of toets.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (al dan niet schriftelijk vastgelegde) aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van VOC tenzij de toepasselijkheid van deze voorwaarden daarbij uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.

2.2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend van toepassing indien dat door VOC schriftelijk is bevestigd.

2.3. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door VOC uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Offertes Alle door VOC uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel nadrukkelijk in een gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

 

Artikel 4. Informatieverstrekking

4.1. De opdrachtgever of deelnemer is gehouden VOC tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kan zijn.

4.2. Indien door of namens opdrachtgever of deelnemer onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, is VOC niet aansprakelijk voor eventuele in verband daarmee door opdrachtgever, deelnemer of derden geleden schade en is opdrachtgever of deelnemer aansprakelijk voor eventuele door VOC in verband daarmee geleden schade. Opdrachtgever en deelnemer vrijwaren VOC voor elke schade die derden lijden ten gevolge van door hen aan VOC gegeven onjuiste en/of onvolledige informatie.

4.3. VOC mag het door opdrachtgever of deelnemer opgegeven adres als diens adres blijven beschouwen totdat een nieuw adres aan haar schriftelijk is meegedeeld.

 

Artikel 5. Opleidingen

5.1. VOC zal zich (met inachtneming van het elders in deze voorwaarde bepaalde) naar beste vermogen inspannen om de met opdrachtgever of deelnemer overeengekomen opleidings-, examen-, resp. toetsdoelstellingen te realiseren.

5.2. VOC zal haar door opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie niet aan derden openbaren of ter beschikking stellen, behoudens voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de opdracht of uit de wet voortvloeiende verplichtingen.

5.3. Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde, wordt ernaar gestreefd overeengekomen of geplande opleidings-, examen- en toetsdata aan te houden.

 

Artikel 6. Auteurs- en eigendomsrecht Van het door VOC verstrekte opleidings-, examen- en toetsmateriaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOC. Het is niet toegestaan het opleidings-, examen- en toetsmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

 

Artikel 7. Beëindiging en wijziging

7.1. Opdrachten kunnen tot 8 weken vóór de aanvang van de eerste cursusdag kosteloos door opdrachtgever uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd - van een rechtsgeldige annulering is sprake als deze aangetekend is verstuurd - met dien verstande dat eventueel overeengekomen bedragen voor ontwikkeling en voorbereiding alsdan verschuldigd blijven. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van de datum waarop de annulering door VOC is ontvangen. Van een rechtsgeldige annulering is (uitsluitend) sprake nadat VOC de opdrachtgever schriftelijk in kennis heeft gesteld dat de annulering door haar is geaccepteerd.

7.2. Bij annulering door opdrachtgever van een opdracht binnen de termijn van 8 weken vóór de eerste cursusdag, blijven de aan VOC op grond van de opdracht te betalen bedragen volledig verschuldigd. In geval van het niet verschijnen van de deelnemer is de opdrachtgever eveneens het volledige cursusgeld, alsmede het boekengeld en het examengeld verschuldigd aan VOC. algemene voorwaarden VOC 03-05-2012

7.3. Het bepaalde in lid 7.2 is van overeenkomstige toepassing indien opdrachtgever een opdracht na de eerste cursusdag voortijdig beëindigt.

7.4. Een tussentijdse, in overleg tussen partijen tot stand gekomen, wijziging van de opdracht zal worden aangemerkt als een nieuwe opdracht, met betrekking waartoe partijen een nieuwe overeenkomst zullen aangaan onder gelijktijdige beëindiging van de bestaande opdracht. Van een nieuwe overeenkomst is slechts dan sprake indien deze schriftelijk door VOC is vastgelegd. Voor zover de nieuwe opdracht daarin niet voorziet, is terzake van de afrekening van de bestaande opdracht het bepaalde in lid 7.2 van overeenkomstige toepassing.

7.5. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van de opgegeven deelnemer een andere door hem daartoe aangewezen persoon aan de opleiding, het examen of de toets te laten deelnemen, mits de aangewezen persoon aan de toelatingseisen voor opleiding, examen of toets voldoet. De opdrachtgever dient zulks 2 c.q. 5 dagen voor de aanvang van de opleiding, respectievelijk het examen of de toets, schriftelijk onder aanduiding van deze andere persoon aan VOC mee te delen; voor deelname aan een Audatex-examen geldt dat aanduiding van een andere persoon uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van het examen schriftelijk aan VOC dient plaats te vinden. Verschuiving van opleiding, examen of toets impliceert niet een opschorting van de betalingsverplichting, welke verplichting onveranderd blijft. De opdrachtgever is en blijft aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen voortvloeiend uit de door hem/haar gegeven (oorspronkelijke) opdracht.

7.6. VOC behoudt zich het recht voor om een opleiding, examen of toets te annuleren en/of te verplaatsen naar (een) andere datum of data, respectievelijk plaats. VOC zal de betreffende deelnemers hiervan op de hoogte stellen. Indien VOC aan een deelnemer een andere datum of data of uren respectievelijk plaats voor de door hem/haar te volgen opleiding c.q. af te leggen examen of toets voorstelt dan oorspronkelijk door haar geoffreerd of overeengekomen, is de opdrachtgever gerechtigd zijn opdracht te annuleren zonder dat hij/zij enig bedrag aan cursusgeld zal hebben voldaan, op voorwaarde dat de annulering plaatsvindt binnen 8 dagen na de datum vermeld op het bericht van de gewijzigde plaats of datum van opleiding, examen of toets.

7.7. Indien een of meer overeengekomen of geplande opleidings-, examen- of toetsdagen of -uren binnen 24 uur voor aanvang, of na aanvang van de opleiding, het examen of de toets geen doorgang kunnen vinden als gevolg van buitengewone omstandigheden die niet kunnen worden vermeden, inclusief maar niet beperkt tot: a. extreme weersomstandigheden b. burgerlijke onrust en terroristische waarschuwingen c. stakingen d. annulering van het bijbehorende examen verzorgd door een derde examenorganisatie zult u kosteloos bij eerste gelegenheid aan een gelijke cursus kunnen deelnemen.

7.8 Indien een of meer overeengekomen of geplande opleidings- examen- of toetsdagen of –uren binnen 24 uur voor aanvang, of na aanvang van de opleiding, het examen of de toets geen doorgang kunnen vinden anders dan als gevolg van buitengewone omstandigheden die niet kunnen worden vermeden zult u kosteloos bij eerste gelegenheid aan een gelijke cursus kunnen deelnemen en heeft u bovendien recht op een vergoeding van gemaakte reiskosten op basis van € 0,19 per km van uw bedrijfsvestiging tot de cursuslocatie en terug, alsmede een loonverletvergoeding van € 75,00.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. VOC is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever oploopt tijdens de uitvoering van de opleiding, het examen of de toets. Opdrachtgever of deelnemer vrijwaren VOC en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van derden welke met de uitvoering van de opdracht samenhangen.

8.2. De aansprakelijkheid van VOC jegens opdrachtgever of deelnemer is beperkt tot de overeengekomen opdrachtsom respectievelijk het geldende tarief voor opleiding, examen of toets.

8.3. Bij uitvoering op een locatie die niet tot VOC behoort, draagt de opdrachtgever c.q. de deelnemer er zorg voor dat in het algemeen voor voldoende verzekering is gezorgd.

 

Artikel 9. Facturering en betaling

9.1. De opdrachtgever is gehouden om elke door VOC ingediende factuur binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen, tenzij de opdrachtgever en VOC schriftelijk andere zijn overeengekomen.

9.2. VOC zal bij de facturering rekening houden met de eventueel geldende subsidie van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC).

9.3. Indien een deelnemer zonder rechtsgeldige ontbinding van de overeenkomst conform deze algemene voorwaarden niet op de opleiding, het examen of de toets verschijnt blijft het volledige tarief (zonder eventuele OOC-subsidie) verschuldigd.

9.4. Uitsluitend betalingen aan VOC zelf dan wel aan een rechtspersoon die door VOC tot incassering van de in lid 1 en 3 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar is gemachtigd, werken bevrijdend.

9.5. De opdrachtgever is niet gerechtigd om de betaling van een factuur van VOC op te schorten dan wel tot verrekening met andere vorderingen over te gaan. algemene voorwaarden VOC 03-05-2012

9.6. Het afschrift van een door VOC verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening aanvangt.

9.7. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan VOC kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever of deelnemer zijn (eventuele) rechten terzake verspeeld.

9.8. Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd een gefixeerd bedrag aan kosten berekend volgens het incassotarief berekend krachtens de Kantonrechterstaffel, zoals dat geldt op het moment dat opdrachtgever in verzuim komt. Indien VOC aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient opdrachtgever ook deze te vergoeden.

9.9. Hetgeen de opdrachtgever of deelnemer uit hoofde van de opdracht aan VOC verschuldigd is of mocht worden, wordt ten volle onmiddellijk openbaar opeisbaar in geval van: a. surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever of deelnemer respectievelijk een aanvraag daartoe, of b. besluit van (de aandeelhouders van) de opdrachtgever tot gehele of gedeeltelijke staking van de onderneming van de opdrachtgever, of c. niet tijdige betaling door de opdrachtgever of deelnemer.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht/geschillen

10.1. Alle met VOC aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en, voorzover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.

10.2. Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en VOC zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van VOC.

 

Artikel 11. Tenslotte VOC is jegens de opdrachtgever of deelnemer gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe VOC door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen orgaan verplicht is, ook indien dit alleen voor VOC geldt, en zal terzake nimmer jegens opdrachtgever of deelnemer aansprakelijk zijn.

 

NRTO

VOC is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Dat betekent dat we ons houden aan de gedragscode.

Heb je een vraag of opmerking?

Kijk dan eerst bij onze veelgestelde vragen. Wellicht wordt jouw vraag daar beantwoord. Staat je vraag daar niet, vul dan het contactformulier in.

Hier komt een bericht.
Een moment geduld a.u.b.

Product verwijderen

Weet je dit zeker?
Nee
Ja
Op Voc.nl maken we gebruik van cookies om jou de beste ervaring te geven op onze website, voor webstatistieken en advertentiecampagnes.
Sommige informatie kan gedeeld worden met advertentienetwerken, zoals Doubleclick.

Ga je akkoord met onze cookies? Onder ‘Meer informatie’ lees je meer over onze cookies.

Akkoord & sluiten Meer informatie
Loading page...