Algemene voorwaarden Stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijf

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC), gevestigd aan de Structuurbaan 19 (3439 MA) in Nieuwegein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41165420.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland onder nummer 243/2019.

Voor het gebruik van de Diensten van VOC zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

Artikel 1. Definities 
De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene Voorwaarden hebben (zowel in enkelvoud als in meervoud) de onderstaande betekenis: 

1.1. Account: het persoonlijke account van de Klant dan wel Deelnemer waarmee hij of zij toegang krijgt tot de online Diensten.
1.2. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
1.3. Deelnemer: natuurlijke persoon die door VOC ten behoeve van de Klant geleverde Dienst gebruikt.
1.4. Dienst(en): de diensten die VOC op grond van de Overeenkomst aan de Klant of Deelnemer levert, waaronder begrepen kan zijn: het aanbieden en verzorgen van opleidingen, het ter beschikking stellen van een e-learning omgeving en alle andere online diensten die via de Website worden aangeboden.
1.5. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
1.6. Klant: natuurlijke of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, met wie VOC de Overeenkomst sluit.
1.7. Materialen: alle opleidingsmaterialen, examen- en toetsmateriaal, websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.
1.8. Opleiding: een van de Diensten die door VOC wordt aangeboden, waaronder wordt verstaan een door VOC verzorgde opleiding, training, cursus of workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Onder opleiding vallen ook de examens en toetsen die door VOC worden afgenomen.
1.9. Overeenkomst: overeenkomst tussen de Klant en VOC op grond waarvan VOC de Dienst(en) zal (doen) leveren aan de Klant en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
1.10. Partij(en): Klant en VOC tezamen of afzonderlijk.
1.11. Schriftelijk: onder schriftelijk valt in de Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
1.12. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
1.13. VOC: Stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijf, gevestigd aan de Structuurbaan 19 (3439 AM) in Nieuwegein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41165420.
1.14. Website: de website van VOC, bereikbaar via het domein www.voc.nl, dan wel bijbehorende (sub)domeinen.
1.15. Werkdagen: van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en op dagen waarvan VOC vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, de uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van VOC en op alle door VOC (toekomstige) gesloten Overeenkomsten.
2.2. Door aan te melden voor een Dienst op de Website aanvaardt de Klant de Algemene Voorwaarden.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4. In het geval enige bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1. De Klant kan zich voor de Diensten van VOC direct aanmelden via het aanbod van VOC op de Website. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat VOC de aanmelding Schriftelijk bevestigt.
3.2. De Klant kan VOC ook verzoeken om een offerte of ander Schriftelijk aanbod uit te brengen. In een zodanig geval komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van VOC aanvaardt.
3.3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die wordt genoemd in het aanbod van VOC.
3.4. Als de aanvaarding door de Klant (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod, is VOC daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt in dat geval niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VOC expliciet anders aangeeft. 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal VOC zich inspannen de Diensten te leveren conform de Overeenkomst. De door VOC bekendgemaakte (lever)termijnen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot opleidings-, examen- en toetsdata zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.
4.2. VOC is gespecialiseerd in het aanbieden en verzorgen van Opleidingen en adviezen in de carrosseriebranche. In dit kader bestaan de Diensten die VOC op grond van de Overeenkomst levert onder andere uit het aanbieden van Opleidingen, het aanbieden van een e-learning omgeving en de online tool InZicht. In de Overeenkomst staan de specifieke Diensten omschreven.
4.3. De Klant zal aan VOC alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal de Klant aan VOC:
a. alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan VOC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Klant redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; en
b. toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder zijn beheer indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
4.4. VOC zal zoveel mogelijk rekening houden met redelijke verzoeken van de Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst, maar is niet verplicht gehoor te geven aan een dergelijk verzoek. VOC heeft het recht meerkosten te rekenen voor het uitvoeren van een dergelijk verzoek. Als een verzoek van de Klant niet kan worden ingewilligd, zal VOC gemotiveerd aangeven waarom.
4.5. VOC heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van de Klant als dat vooraf is overeengekomen.

Artikel 5. De Opleiding: annuleren en wijzigen
5.1. Dit artikel is van toepassing indien de Klant een Overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot een Opleiding.
5.2. VOC zal zich inspannen om alle benodigde Materialen tijdig voor aanvang van de Opleiding aan de Klant te verschaffen. De Klant is niet gerechtigd om Materialen te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder Schriftelijke toestemming van VOC.
5.3. De Klant heeft tot 6 weken voor de startdatum van de Opleiding het recht de betreffende Overeenkomst Schriftelijk te annuleren. De annulering kan uitsluitend via het herroepingsformulier op de Website of anderszins Schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst van de annulering geldt het moment waarop VOC de annulering heeft ontvangen. Van een rechtsgeldige annulering is uitsluitend sprake nadat VOC de Klant Schriftelijk in kennis heeft gesteld dat de annulering door haar is geaccepteerd.
5.4. In geval van annulering binnen 6 weken voor de startdatum van de Opleiding (onverminderd het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 6) is VOC gerechtigd om de volledige kosten bij de Klant in rekening te brengen.
5.5. Het bepaalde in artikel 5.4 is van overeenkomstige toepassing indien de Klant na aanvang van de eerste opleidingsdag de Overeenkomst tussentijds beëindigt en in het geval Deelnemer niet verschijnt op de eerste opleidingsdag, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen. 
5.6. VOC behoudt zich het recht voor om de in de Overeenkomst genoemde Opleiding te annuleren of te wijzigen. Een wijziging kan inhouden dat de Opleiding op een andere locatie, andere datum en/of een ander tijdstip zal plaatsvinden. Dit leidt tot een wijziging van de Overeenkomst. Als VOC en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht om de betreffende Overeenkomst kosteloos te annuleren. De klant dient VOC hiervan Schriftelijk op de hoogte te stellen binnen 10 Werkdagen nadat hij op de hoogte is gesteld van de wijziging(en).
5.7. De Klant is gerechtigd om in plaats van de opgegeven Deelnemer een andere door hem daartoe aangewezen persoon gebruik te laten maken van de Dienst, mits de aangewezen persoon voldoet aan de toelatingseisen zoals genoemd in de Overeenkomst. De Klant dient VOC hiervan ten minste 2 Werkdagen voor de aanvang van de Opleiding Schriftelijk op de hoogte te stellen. Voor deelname aan een Audatex-examen geldt dat aanduiding van een andere persoon uiterlijk 15 Werkdagen voor aanvang van het examen Schriftelijk aan VOC dient plaats te vinden. 

Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1. In het geval de Klant een consument is, heeft de Klant gedurende 14 Werkdagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. In dat geval dient de Klant het ontvangen Materiaal zo spoedig mogelijk aan VOC terug te zenden. Het terugzenden is voor risico van de Klant. VOC zal op haar beurt alle reeds van de Klant ontvangen betalingen zo spoedig mogelijk terugbetalen. 

Artikel 7. De online Diensten 
7.1. Dit artikel is van toepassing op de online Diensten die VOC aanbiedt via haar Website.
7.2. Om toegang te krijgen tot de online Diensten, zoals de e-learning omgeving en de online tool InZicht hebben de Klant en Deelnemer een Account nodig. VOC zal aan de Klant en Deelnemer logingegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) ter beschikking stellen.
7.3. Het Account en de logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met een andere persoon. De Klant en Deelnemer moeten de logingegevens geheimhouden.
7.4. Het gebruik van Accounts door de Klant en Deelnemer valt onder de verantwoordelijkheid en is voor risico van de Klant. VOC mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf de Accounts onder leiding en toezicht van de Klant gebeurt.
7.5. Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zullen de Klant en Deelnemer direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het wachtwoord of het blokkeren van het Account. Ook zal de Klant direct melding maken bij VOC, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account.
7.6. Als VOC constateert dat de Klant en/of Deelnemer de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag VOC ingrijpen om de overtreding te beëindigen. VOC mag dan de toegang tot de betreffende informatie blokkeren.
7.7. Als naar het oordeel van VOC hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van VOC of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is VOC gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Deze maatregelen bevatten, maar zijn niet beperkt tot, het opschorten van de Diensten en/of beëindiging van de Overeenkomst.
7.8. VOC is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten en zal haar medewerking verlenen aan bevoegd gegeven bevelen. Daarnaast is VOC gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van de Klant en/of Deelnemer af te geven aan een derde die klaagt dat de Klant en/of Deelnemer inbreuk maakt op diens rechten of deze voorwaarden, mits:
a. het voldoende aannemelijk is dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is;
b. de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens;
c. het aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens de achterhalen; en
d. de afweging van de betrokken belangen meebrengt dat het belang van de derde behoort te prevaleren.
7.9. De Klant en Deelnemer zijn verplicht om alle redelijke aanwijzingen van VOC te volgen die betrekking hebben op het gebruik van de Diensten, tenzij de Klant de aanwijzing in strijd met dwingend recht acht.
7.10. VOC kan de schade als gevolg van overtredingen van de regels uit dit artikel op de Klant verhalen. De Klant vrijwaart VOC van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van de regels uit dit artikel.

Artikel 8. Beveiliging en privacy
8.1. VOC zal zich maximaal inspannen om de Diensten te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot gegevens van de Klant en Deelnemer.
8.2. Bij de uitvoering van de Overeenkomst worden er door VOC ten behoeve van de Klant persoonsgegevens verwerkt. Partijen zullen een verwerkersovereenkomst sluiten waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens worden vastgelegd. Genoemde termen hebben de betekenis zoals vastgelegd in de toepasselijke privacywet- en regelgeving.
8.3. VOC zal de door de Klant verstrekte persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het privacybeleid van VOC.
8.4. De Klant garandeert dat iedere eventuele verstrekking van (persoons)gegevens aan VOC rechtmatig is en dat de verwerking van deze gegevens conform de Overeenkomst niet in strijd is met enige toepasselijke privacywet- en regelgeving.

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten
9.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Diensten, alsmede op al het opleidingsmateriaal toets- en examenmateriaal, alle informatie en afbeeldingen op de Website en de online Diensten berusten bij VOC of diens licentiegevers.
9.2. De Klant krijgt ten behoeve van Deelnemer de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrechten van VOC om de Dienst en de Materialen te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.
9.3. De Klant en Deelnemer zijn niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Diensten en heeft geen recht op een kopie van de (bron)bestanden van de Diensten, behoudens de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
9.4. Het is de Klant en Deelnemer niet toegestaan om het Materiaal (als dan niet in gewijzigde vorm) te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOC.
9.5. VOC kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Diensten. Als VOC dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, zijn het de Klant en Deelnemer niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.
9.6. Het zijn de Klant en Deelnemer niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Diensten te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Diensten te verwijderen.
9.7. Alle Intellectuele Eigendomsrechten betreffende de data en gegevens zoals ingevoerd door de Klant berusten bij de Klant. De Klant verleent VOC een niet-exclusief gebruiksrecht op deze data en gegevens. 

Artikel 10. Geheimhouding
10.1. Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken of in de Diensten verwerken, vertrouwelijk behandelen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
10.2. Ten aanzien van Vertrouwelijke Informatie zal ieder der Partijen:
a. alle redelijke maatregelen in acht nemen voor een veilige bewaring of opslag van de Vertrouwelijke Informatie, waarbij geldt dat zij minimaal hetzelfde niveau van beveiliging hanteert als zij voor haar eigen Vertrouwelijke Informatie hanteert;
b. de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan het overeengekomen doel (de uitvoering van de Overeenkomst);
c. de Vertrouwelijke Informatie niet langer onder zich te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen aan de verstrekkende Partij dan wel, nadat er een kopie van de Vertrouwelijke Informatie aan de verstrekkende Partij is overgedragen en de verstrekkende Partij de goede ontvangst hiervan Schriftelijk heeft bevestigd, te vernietigen.

Artikel 11. Boetebeding
11.1. Bij overtreding van het in artikel 9 en 10 bepaalde zal de Klant aan VOC een onmiddellijke opeisbare boete betalen van € 10.000 per overtreding en € 2.500 per dag dat de overtreding voortduurt, los van de bevoegdheid van VOC om schadevergoeding te verlangen indien deze meer is dan de boete. 

Artikel 12. Beschikbaarheid, onderhoud, ondersteuning en wijziging
12.1. VOC streeft ernaar om de online Diensten zoveel mogelijk beschikbaar te houden. VOC garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
12.2. VOC heeft het recht de online Diensten of een onderdeel daarvan te wijzigen, te onderhouden en te verbeteren.
12.3. Onderhoud en/of wijziging van de online Diensten door VOC kan tot gevolg hebben dat de daarop betrekking hebbende Dienst tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is. VOC zal zich inspannen deze beperkingen in het gebruik tijdig aan te kondigen.
12.4. VOC is niet gehouden enige schade te vergoeden die veroorzaakt is door een beperking in het gebruik van de online Diensten ten gevolge van onderhoud en/of wijziging van de online Diensten.
12.5. Voor (technische) ondersteuning kan de Klant terecht bij het klantcontactcentrum van VOC. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar tijdens kantooruren via klantcontact@voc.nl of via het telefoonnummer 0252-242322.
12.6. VOC streeft ernaar om klantcontactverzoeken binnen een redelijke termijn af te handelen. De tijd die nodig is voor het oplossen van meldingen kan variëren.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. De aansprakelijkheid van VOC voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat de Klant op grond van het in de Overeenkomst genoemde bedrag voor de Dienst heeft betaald.
13.2. VOC is enkel aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, bestaande uit:
a. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
b. redelijke en aantoonbare kosten die de Klant heeft moeten maken om VOC ertoe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen, tenzij de gebrekkige prestatie niet aan VOC toegerekend kan worden;
c. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
d. redelijke en aantoonbare kosten die de Klant heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade;
e. redelijke en aantoonbare kosten voor het laten uitvoeren van de Overeenkomst door een derde,  als VOC na aanmaning van de Klant niet binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn (weer) deugdelijk nakomt.
13.3. VOC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/ aanbevelingen/ adviezen verstrekt door VOC in verband met de Diensten.
13.4. Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet als de schade het gevolg is van (1) opzet of bewuste roekeloosheid van het management/de bedrijfsleiding van VOC of (2) dood of lichamelijk letsel.
13.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Klant de schade uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking Schriftelijk bij VOC meldt.

Artikel 14. Overmacht
14.1. VOC kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden als de nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. VOC is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
14.2. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, natuurgeweld, terreur, mobilisatie, oorlog, in- en uitvoerbelemmeringen, stakingen, stagnatie in toelevering, brand, overstromingen en het geval waarin VOC door zijn toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot nakoming in staat wordt gesteld.
14.3. Als door het gevolg van overmacht de Opleiding binnen 24 uur voor aanvang geannuleerd wordt, heeft de Deelnemer de mogelijkheid om kosteloos aan een gelijke Opleiding deel te nemen.
14.4. Als de Opleiding binnen 24 uur voor aanvang geannuleerd wordt anders dan als gevolg van overmacht, heeft de Deelnemer de mogelijkheid om kosteloos aan een gelijke Opleiding deel te nemen. Bovendien heeft de Klant recht op een vergoeding van gemaakte reiskosten op basis van € 0,19 per km van de bedrijfsvestiging tot de opleidingslocatie en terug, alsmede een loonverletvergoeding van € 75,00.
14.5. Als een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen. De Diensten die in dat geval door VOC zijn geleverd voordat de overmachtssituatie zich voordeed en gedurende de overmachtssituatie, worden naar verhouding afgerekend.

Artikel 15. Vergoeding en betalingsvoorwaarden
15.1. Voor het gebruik van de Diensten is de Klant een vergoeding verschuldigd. VOC zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen en is daarbij gerechtigd om vooraf en elektronisch te factureren. Als de Klant bezwaar maakt tegen (de hoogte) van een factuur, schort dit de betalingsplicht niet op.
15.2. Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt of Schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.
15.3. Als een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de Klant in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. VOC heeft in dat geval het recht om de levering van de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten. VOC is niet aansprakelijk voor schade die de Klant hierdoor lijdt.
15.4. Bij een niet-tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag ook de wettelijke handelsrente verschuldigd en is de Klant gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
15.5. Alle vorderingen van VOC zijn direct opeisbaar als de Klant failliet wordt verklaard, de Klant surseance van betaling aanvraagt of krijgt verleend, de activiteiten van de Klant worden beëindigd of diens bedrijf wordt geliquideerd.
15.6. Alle door VOC genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
15.7. VOC is gerechtigd de gehanteerde prijzen in de Overeenkomst jaarlijks, gedurende de maand januari te indexeren aan de hand van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek, van januari ten opzichte van januari van het voorgaande jaar.

Artikel 16. Overige 
16.1. VOC is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze Algemene Voorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en gedragscode van de NRTO.
16.2. Tenzij dwingend recht anders bepaalt, is op de Overeenkomst Nederlands recht van toepassing en zullen alle geschillen tussen Partijen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar VOC gevestigd is.
16.3. VOC heeft het recht om zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een moeder-, zuster, en/of dochtermaatschappij dan wel aan een derde partij in het geval van fusie of overname. VOC zal de Klant hiervan vooraf op de hoogte stellen. In het geval de Klant de Overeenkomst heeft gesloten in de hoedanigheid van consument, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst in een zodanig geval te ontbinden.

Heb je een vraag of opmerking?

Kijk dan eerst bij onze veelgestelde vragen. Wellicht wordt jouw vraag daar beantwoord. Staat je vraag daar niet, vul dan het contactformulier in.

Hier komt een bericht.
Een moment geduld a.u.b.

Product verwijderen

Weet je dit zeker?
Nee
Ja
Op Voc.nl maken we gebruik van cookies om jou de beste ervaring te geven op onze website, voor webstatistieken en advertentiecampagnes.
Sommige informatie kan gedeeld worden met advertentienetwerken, zoals Doubleclick.

Ga je akkoord met onze cookies? Onder ‘Meer informatie’ lees je meer over onze cookies.

Akkoord & sluiten Meer informatie
Loading page...